Adatvédelmi tájékoztatóI. Bevezető


1. Jelen tájékoztató az „Ariex Bt.” adatkezelési gyakorlatát hivatott bemutatni, valamint ismerteti oldalunkat a látogatók személyes adataihoz fűződő jogaival kapcsolatban.

2. Az „Ariex Bt.” webhelyet üzemeltető szolgáltató adatai
2.1. Cégnév: Ariex Bt.

2.2. Székhely: H-2400 Százhalombatta, Olimpia u. 6.

2.3. Postacím: H-2400 Százhalombatta, Olimpia u. 6.

2.4. Adószám: 28355155-2-13
2.5. E-mail: kalariex@gmail.com


II. Fogalom meghatározások

Fogalmak


1. „Ariex Bt. ” webhely: https://ariex.battanet.hu


2. Szolgáltató: az oldalt birtokló jogi személy, amely a technikai üzemeltetést biztosítja

3. Látogató: regisztrációval nem rendelkező, az oldal publikus részeit elérő felhasználó

4. Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

5. Adatkezelés: bármely személyes adaton végzett műveletek összessége.

6. Adatkezelők köre: „Ariex Bt.”


9. Adatfeldolgozó: az a természetes-, vagy jogi személy amely a Szolgáltató kifejezett kérésére és engedélye mellett a Szolgáltató részére adatfeldolgozást végez. Ilyenek lehetnek például az oldal statisztikai adatait feldolgozó külső szolgáltatók.

10. Deperszonalizálás: olyan technológiai eljárás mely eredményeként a folyamatban résztvevő személyes adatok egyirányú kriptográfiai algoritmus segítségével azonosíthatatlanná válnak. Az ilyen eljárás lényege az egyirányúság, azaz a kódolt adat visszakódolhatatlanná és olvashatatlanná válik.

11. Jelen tájékoztató a „Ariex Bt.” weboldal az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” összefoglaló nevén „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotörvény”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) rendelkezései alapján megvalósuló Adatkezelési gyakorlat bemutatását célozza.


III. A kezelt adatok köre

1. Az „https://ariex.battanet.hu” webhelyet megtekintő látogatók – nem rögzített adatok
2. Az Ariex Bt.-nél mint ügyfél megjelenő partnerek adatai
3. E-mail cím megadása
4. Szállítási és számlázási neve és címe, illetve adószáma megadása
5. Telefonszám és egyéb elérhetőségek ( Facebook, Skype, Whatsapp, stb.) megadása
6. Érdeklődésnek megfelelő geográfiai beállítások (ez lehet „minden”, azaz bármely ország) 7. Banki adatok megadása a pénzügyi tranzakciókhozIV. További kezelt adatok köre


1. A Szolgáltató elhelyezhet minden a honlapra érkező látogató gépén ún. sütiket (cookie), melyek a látogató beállításától függő időtartamig maradnak a látogató gépén. Ennek célja a felhasználói élmény fokozása, valamint a Taggá válás, illetve a Tagok belépését lehetővé tevő technikai feltétel.

2. A Szolgáltató által megbízott partnerek (Adatfeldolgozók) szintén sütiket helyezhetnek el a látogató gépén, illetve ugyanezen harmadik felek hozzáférhetnek látogatóink IP címéhez, egy a Szolgáltatótól független komplex rendszer részeként ilyen módon képet kaphatnak látogatóink böngészési szokásairól és profilozást hajthatnak végre.

3. Külső szolgáltató által megjelenített beágyazott tartalmak (Tipikusan Youtube, Vimeo, SoundCloud, Facebook...stb).

V. Adatkezelés célja, jogalapja és az adatkezelés elvei, módja


Az Adatkezelő kijelenti, hogy a rá bízott személyes adatokat tekintve lehetőségeihez mérten körültekintően jár el és az adatkezelést jóhiszeműen, csak az adott szolgáltatás igénybevételének megfelelő mértékben gyűjti, a kezelt adatok körét ehhez mérten a minimálisra szorítva határozza meg.

1. Az Adatkezelők adatkezelésének célja
2. Az ügyfelek üzleti kiszolgálása
3. Kapcsolattartás az ügyfelekkel
4. Információ küldése azon ügyfelek számára, akik igényt tartanak erre
5. jogellenes felhasználás kiszűrésének biztosítása
6. Arra illetékes hatóságoknak nyújtott adatszolgáltatás nyomozati cselekményeik során

2. Minden az Adatkezelő részére bocsátott személyes adat kezelése az adat birtokosának előzetes beleegyezésével és kifejezett hozzájárulásával történik előzetes tájékoztatást követően.

3. A Személyes adatok kezelése mind a Szolgáltató, mind a látogató lényeges és jogos érdeke mely a szolgáltatás zökkenőmentes fenntartását célozza.

4. A Szolgáltató a GDPR rendelkezéseivel összhangban jogosult a Felhasználó külön beleegyezése nélkül is továbbítani (esetenként átengedni) annak személyes adatait Szolgáltató által megbízott Adatkezelők részére.

5. Ezen adatvédelmi tájékoztató tudomásulvételével a ügyfeleink ellismerik, hogy felelősséggel tartoznak a kapcsolattartásra megadott elérhetőségek valóságtartalmáért (úgymint email cím és/vagy telefonszám, esetenként lakcím).

6. Ezen adatvédelmi tájékoztató tudomásulvételével azon Ügyfelek, akik igénybe veszik fizetős szolgáltatásainkat, kijelentik, hogy a számlázásra megadott adataik megfelelnek a valóságnak.

7. A Szolgáltató a megadott személyes adatok eredetiségéért felelősséget nem vállal, ezen felelősség az adatot rendelkezésünkre bocsátó jogi vagy természetes személyt terheli.

8. A Szolgáltató kijelenti, hogy a szolgáltatások igénybevételéhez a Szolgáltató által bekért személyes adatokat kizárólag ezen tájékoztatóban megjelölt célokra használja fel. Szolgáltató minden esetben törekszik kizárólag az adott szolgáltatáshoz feltétlenül szükséges személyes adatok kezelésére és bekérésére.

9. A Szolgáltató kijelenti továbbá, hogy amennyiben az ügyfelével a jogviszony megszűnt a személyes adatokat megsemmisíti, vagy deperszonalizálja, a továbbiakban anonim módon tárolja.

10. Mivel a Szolgáltatónak nem áll módjában a Tagok által megadott személyes adatok hitelességének ellenőrzése, ezért 16 éven aluli látogatóink csak törvényes nagykorú gondviselőjük hozzájárulásával engedhetnek át részünkre személyes adatokat, és ezen cselekményekért ugyanezen gondviselőt terheli a felelősség.

11. Szolgáltató kijelenti, hogy az internetes weboldalak megtekintéséhez szükséges technikai feltételek során automatikusan átadott esetleges személyes adatok kezelésére a törvényben meghatározott kereteken belül a felhasználó előzetes beleegyezése nélkül is jogosult, ilyen lehet pl. az IP cím, mint személyhez fűződő adat. Ilyen eset lehet pl. az informatikai rendszer üzemeltetésével megbízottak köre.

12. Az Adatkezelők kijelentik, hogy a tájékoztatóban meg nem nevezett külső szolgáltatókon kívül személyes adatokat nem adnak át. Ugyanakkor a Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy anonim (személyhez nem köthető) összesített adatokat statisztikai, analitikai céllal a Felhasználó külön beleegyezése nélkül is továbbadhasson jelen tájékoztatóban meg nem nevezett közreműködők részére.

13. Szolgáltató a GDPR vonatkozó rendelkezéseiben foglalt lehetősége alapján nem kíván adatvédelmi tisztviselőt kijelölni.VI. Kezelt adatok megnevezésének, céljának és időtartamának összefoglaló tájékoztatója


Megnevezése

Adatkezelés célja

Jogalapja

Időtartama

Email cím

Kereskedelmi kiszolgálás

Számviteli előírás

10 év

Telefonszám

Kereskedelmi kiszolgálás

Számviteli előírás

10 év

Lakcím

Kereskedelmi kiszolgálás

Számviteli előírás

10 év

A szolgáltatás földrajzi meghatározása

Kereskedelmi kiszolgálás

Számviteli előírás

10 év

Számlázási adatok

Kereskedelmi kiszolgálás

Számviteli előírás

10 év* A Szolgáltató minden esetben tiszteletben tartja a Felhasználók „elfeledtetéshez” való jogát ennek érdekében kérésre lehetőségeihez mérten a kéréstől számított legkorábbi időpontban „nem publikussá” tesz minden a felhasználóhoz kötődő, a Szolgáltató által tárolt személyes adatot és/vagy a felhasználó által feltöltött tartalmat.VII. Ügyfelek jogai, jogérvényesítési lehetőségei


1. Bármely Látogató tájékoztatást kérhet arról, hogy a Szolgáltató kezeli-e az ő személyes adatait, amennyiben az adatok birtokosa igazolni tudja azonosságát a kért személy adataival.

2. Azon személyek akiknek adatait a Szolgáltató kezeli, kérhetnek hozzáférést ezen személyes adatokhoz.

3. A személyes adat alanya kérheti személyes adataik helyesbítését, módosítását, „nem publikussá” tételét vagy törlését. Törlés esetén az esetleges visszaélések felderítése érdekében és/vagy esetleges jogi eljárásokban való felhasználás céljából csak a IV. pontban meghatározott időtartam leteltével, vagy a jogi eljárás jogerős befejeztével lehetséges.

4. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy vitás ügyek esetén másolatot készítsen a Felhasználó által létrehozott tartalmakról, valamint a Felhasználó személyes adatairól és a vita rendezéséig, illetve esetleges jogi eljárás jogerős befejeztéig ezeket megtartsa. Szolgáltató ugyanakkor vállalja, hogy ezen eljárások jogerős befejeztével ezeket a másolatokat megsemmisíti.

VIII. Adatfeldolgozás, adattovábbítás és külső szolgáltatók megnevezése


1. Adatkezelők: adatfeldolgozás céljából megbízhat harmadik felet, részükre szabályozott célra és időtartamra átadhat személyes adatokat. Ilyen esetek lehetnek pl. marketing cégek, kutatást végző szervezetek és személyek, stratégiai döntéseket előkészítő tevékenységekkel megbízott szervezetek és személyek...stb

2. Az Adatkezelők minden esetben, amikor adatfeldolgozás céljára személyes adatokat engednek át ellenőrzik az Adatfeldolgozók munkáját, valamint a munka befejeztével az adatok megsemmisítéséről az Adatkezelőktől elvárható legnagyobb gondossággal megbizonyosodik. Az Adatkezelő nem tehető felelőssé az olyan adatszivárgásért, amely abból fakadhat, ha az Adatfeldolgozó az adatok törlését hamisan igazolja, de a törlés a valóságban elmarad.

3. Az Adatkezelők bizonyos esetekben külső szolgáltatókat vesznek igénybe, melyek a személyes adatok egy részéhez hozzájutnak. Ezeket az adatokat VIII.4. pontban megnevezett külső szolgáltatók kezelik, így az ő általuk kezelt személyes adatokkal kapcsolatos jogok érvényesítése ezen szolgáltatók hatáskörébe esik.

4. Az Adatkezelők által megbízott külső szolgáltatók köre és általuk kezelt személyes adatok
4.1. Google LLC (IP cím és böngészőből kinyerhető információk)
4.2. PayPal Holdings Inc.(A vásárolt „termék” neve, értéke, időpontja, IP cím, böngészőből kinyerhető információk)
4.3. Youtube LLC (IP cím és böngészőből kinyerhető információk)
4. 4. SoundCloud (IP cím és böngészőből kinyerhető információk)
4. 5. Vimeo (IP cím és böngészőből kinyerhető információk)
4. 6. Facebook Ireland LTD (IP cím és böngészőből kinyerhető információk)

5. A VIII.4. pontban megjelölt szolgáltatók által kezelt adatok teljes körének megnevezése nem a Szolgáltató hatásköre, tekintve, hogy ezen nevezett cégek olyan további információkkal rendelkezhetnek, melyekre a Szolgáltatónak nincs rálátása.IX. Adatkezelési tájékoztató érvénye


1. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy adatkezelési gyakorlatát és/vagy ezen tájékoztató szövegét a Felhasználók előzetes beleegyezése nélkül megváltoztassa és honlapján keresztül publikussá tegye.

2. Jelen adatkezelési tájékoztató annak módosításáig érvényes.

2018. május 25.Hasznos információk


- A GDPR eredeti, minden Európai uniós nemzet hivatalos nyelvén

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex%3A32016R0679

- Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Honlap: http://www.naih.hu
Telefon: 061-3911400
E-maiI: ugyfelszolgalat@naih.hu

HOME